Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

Процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Дата на публикуване: 11.01.2023
Последна актуализация: 11.01.2023
ОБЯВА
Дата на публикуване: 12.01.2023

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Дата на публикуване: 12.01.2023

Брошура - Община Роман
Дата на публикуване: 12.01.2023

Стъпка по стъпка
Дата на публикуване: 12.01.2023

Приложение-9_Декларация-нечлен-на-СС
Дата на публикуване: 12.01.2023

Приложение-8_Протокол-от-ОС-на-СС
Дата на публикуване: 12.01.2023

Приложение-5_Справка-за-ССО
Дата на публикуване: 12.01.2023

Приложение-4_Заявление-за-участие
Дата на публикуване: 12.01.2023

Приложение-2-Partnership-Agreement-template
Дата на публикуване: 12.01.2023