Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2021

"Общинска собственост и устройство на територията":


 -изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- организира изработването на нови регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
- извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове;
- подготвя преписките по частично изменение на регулационните планове;
проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
- издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
- подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
- извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
- заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
- осъществява контрол по строителството на територията на общината;
- идентифицира административните адреси с планоснимачния номер по плана;
- подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
- издава удостоверения по чл.54а от ЗКИР
- поддържа архив на одобрените подробни устройствени планове, техните изменения и на издадените строителни книжа;
- поддържа определените от ЗУТ регистри на допуснатите за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
- извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
- издава удостоверения в рамките на своята компетентност;


1.   Провежда общинската политика по устройствено планиране на територията;
2. Организира и осъществява дейности по изработването, изменението и приемането на подробни устройствените планове на територията на Общината;
3.  Подпомагане дейността на административните органи по Закона за устройство на територията (ЗУТ), осигурявайки им становища, които да доведат до издаване на мотивирани и законосъобразни актове, както и подготвя проекти на административни актове по ЗУТ.
4.   Провеждане процедури по обявяването на изработените и одобрените подробни устройствени планове;
5.   Организиране разработването и актуализирането на наредби по прилагането на ЗУТ в съответствие с изискванията му;
6.  Извършване проверки по жалби и сигнали на граждани и юридически и съставяне на констативни актове съгласно ЗУТ при установяване на нарушения и актове по Закона за административните нарушения и наказания.
7.   Изготвя проекти на становища, доклади, предписания, удостоверения и административни актове;
8.    Подготвя докладни до Общинския съвет;
9.    Осигурява участие в специализирани комисии на общината и общинския съвет;
10.  Предоставя разрешения за изработване на подробни устройствени планове;
11.  Поддържа архив;
12. Изготвя  ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината;
13.  Участва в комисии по изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи.