Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Отдел „Хуманитарни дейности“ към община Роман
• Ръководи реализирането на общинските приоритети в дейностите държавна и общинска отговорност в системата на образованието, културата, младежките дейности и спорта.
• Организира и ръководи провеждането на традиционните културни прояви с регионално, национално и местно значение.
• Координира дейността на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за организиране на учебно-възпитателния процес.
• Координира и контролира използването на общинската база за нуждите на учебните и детски заведения, културните институти, спортните обекти.
• Контролира дейността на културните институции на общинска издръжка.
• Изготвя и осъществява общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.