Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Здравното обслужване на населението на община Роман е другата основна социална дейност към развитието и нормалното функциониране, на която имат ангажименти както държавата, така и местната общинска власт. Здравната мрежа в община Роман е представена от доболнична помощ и болнична дейност. Доболничната помощ: Спешна медицинска помощ - “Център за спешна медицинска помощ - гр. Враца, с филиал Роман.


Болнична помощ – реализира се от болница за консервативно (неоперативно) лечение на заболявания на бронхо-пулмоналната система - „СБПЛББ – Роман“. Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията общината няма детска ясла. В ДГ „Зора“, гр. Роман има открита една яслена група.
Амбулатории за първична медицинска помощ
Индивидуални практики в гр. Роман


1. ЕТ "Д-р Даринка Лазарова"
2. ЕООД "Индивидуална практика за първична
медицинска помощ д-р Маргарита Василева"
3. ЕТ "Д-р Лъчезар Христов"
4. ЕТ "Д-р Маргарита Гарева"


Амбулатории за първична помощ по дентална медицина
Индивидуални практики


1. "Д-р Наталия Николаева Вътова"
2. ЕТ "Д-р Роза Цветкова"
3. "Д-р Мита Петрова Василева" ЕООД
4. "Амбулатория за извън болнична първична помощ по
дентална медицина д-р Рос"