Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Община Роман е реализирала сериозен напредък в областта на социалното подпомагане и предлага широк кръг от социални дейности и услуги за населението. С Решение №413, Протокол №49 от 25.03.2011г. на ОбС – Роман ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров“ става част от Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), който предоставя социални услуги за резидентентна грижа и Дневен център за деца с увреждания. Комплексът предоставя услугите: Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ - социална услуга в общността, Преходно жилище – социална услуга резидентен тип и Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТБУ) – социална услуга – резидентен тип: ЦНСТДБУ – 1 и ЦНСТБУ - 2.

Потребителите на услугите на Дневния център са деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години, отглеждани в семейна среда. Капацитетът е 20 места. В центърът се предоставя дневна грижа, специализирана помощ, семейно консултиране и подкрепа и терапевтични дейности. Услугите на Преходното жилище са предназначени за младежи над 15-годишна възраст /без умствена изостаналост/, на които предстои напускане на социални услуги – резидентен тип. Капацитетът на жилището е 8 места. Услугата се изразява в постоянна грижа и подкрепа за овладяване на знания и практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и професионално ориентиране.
Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания са с общ капацитет 22 места и са предоставят услуги на деца от 3 до 18 годишна възраст, за които са изчерпани възмжностите за отглеждане в семейна среда. В ЦНСТ децата получават постоянна грижа, предоставяна в среда, близка до семейната, социализация, образователно-възпитателни дейности, задоволяване на различен тип потребности и други.

Комплексът за социални услуги за деца с увреждания /КСУДУ/ е открит през 01.06.2012 г. като делегирана от държавата дейност. Намира се в гр. Роман, ул. „Пирин” №2.
КСУДУ гр.Роман е единна административно–правна структура, предоставяща социални услуги – резидентен тип /Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/, обединяваща в общ комплекс относително самостоятелни социални услуги, като единна структура осигуряваща ефективно използване на управленски, кадрови и друг потенциал. Потребители на услугите са деца с увреждания от 3 до 18 годишна възраст, за които са изчерпани възможностите за отглеждане в семейна среда. Капацитетът на центровете е по 12 места всеки или общо 36 места. В ЦНСТ децата с увреждания получават постоянна грижа, в среда близка до семейната, възпитателно-терапевтични дейности, задоволяване на различен вид потребности, подкрепа за децата и младежите с увреждания, с висока степен на зависимост от грижи.

Домашният социален патронаж предоставя храна по домовете на потребителите, като услугата обхваща град Роман и селата на общината, а капацитетът е 100 места. През последните години дейността на патронажа се разширява с услуги към обгрижване в дома, посредничество, помощ в домакинството и други. Потребители на услугите на патронажа са самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда, както и самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места, без достъп до услуги. Към тази система могат да бъдат отнесени и клубовете на пенсионера. На територията на общината има 7 регистрирани Клуба, по един в: гр. Роман, с. Синьо бърдо, с. Струпец, с. Хубавене, с. Караш, с. Кунино, с. Камено поле.