Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10N3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10F2

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по процедура BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Дата на публикуване: 30.03.2021
Последна актуализация: 30.03.2021