Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10N3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10F2

Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Роман, община Роман –зелени площи до ул. „Малък Искър“ финансиран по ДОГОВОР BG06RDNP001-7.006-0045-С01 /07.05.2019 между община Роман и ДФ “Земеделие

Дата на публикуване: 05.06.2023
Последна актуализация: 06.07.2023