Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10N3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10F2

На 18.08.2023. г-н Валери Ролански Кмет на община Роман подписа Договор № BG06RDNP001-19.510-0002-С01 за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на обект ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ЕКОПЪТЕКА „НИКОЛОВ ЧУКАР“ С. КУНИНО ,ОБЩИНА РОМАН с ДФ Земеделие и МИГ Луковит-Роман“ финансиран по мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” Безвъзмездната финансова помощ по Договора е в размер на 188 208,00 лв. без ДДС Срокът за изпълнение на инвестицията е 36 месеца. Проектното решение включва почистване и обезопасяване на маршрута, който е с дължина приблизително 6,9 км. Началната точка се намира в края на село Кунино в подножието на „Николов чукар” където ще бъде поставена табела с информация за маршрута и карта на територията и възможни алтернативни туристически обекти. В проектното решение са разработени седем места за отдих и една изгледна площадка, именувани на околни местности и забележителности. Тук целта е да се осигурят достатъчно места за отмора, пикник и кратковременна почивка на туристите по протежение на маршрута, както и да се осигури информация за културно-исторически обекти и видове защитени животни и растения намиращи се в района. Към всяко място за отдих са предвидени маси с пейки и беседки,. Проектното предложение включва следните дейности: Прочистване и обезопасяване на маршрут, вкл. премахване на опасни клони и сухи дървета и изнасяне на растителни отпадъци и оформяне на стъпала от камъни в стръмни участъци с дължина на стъпалото 2м., както и доставка и монтаж на изгледна площадка, беседки за пикник, маси с пейки, информационни и указателни табели и парапет.

Дата на публикуване: 21.08.2023
Последна актуализация: 21.08.2023