Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 24.03.2022
Допуснати ПУП
Дата на публикуване: 29.06.2023

Разрешения за строеж
Дата на публикуване: 29.06.2023

Одобрени ПУП
Дата на публикуване: 29.06.2023

Въвеждане в експлоатация
Дата на публикуване: 25.04.2023

Регистър технически паспорти
Дата на публикуване: 25.04.2023

Регистър Наказателни постановления
Дата на публикуване: 03.01.2023

Регистри по чл.74 от ППЗСПЗЗ
Дата на публикуване: 10.03.2021

Заповеди 2016-2017год.
Дата на публикуване: 10.03.2021

Дублирани имоти
Дата на публикуване: 10.03.2021