Z6_PPGAHG80095MC0Q33REMH62K07
Z7_PPGAHG80095MC0Q33REMH62KI0

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 13.04.2021
Последна актуализация: 18.03.2022

Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

Община Роман

се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта, като се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

В съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайта на адрес: https://roman.egov.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Този сайт се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

I. Статус на съответствие

Този сайт се стреми да покрива ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium, като използва най-добрите практики и техники. Ние непрекъснато работим за постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

II. Недостъпно съдържание

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни. В този смисъл ние непрекъснато работим за постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 23.10.2020г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 18.03.2022г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 18.03.2022г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Методът, използван за изготвяне на настоящата декларация е самооценка.

Обратна информация и данни за контакт: Ако срещнете затруднения докато работите с https://roman.egov.bg или https://roman.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: roman@roman.bg

Процедура по прилагане

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Община Роман, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 8:00ч. до 17:00ч. на адрес: гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ № 132, деловодство или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път на roman@roman.bg.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, които съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалия сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случай – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането и.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

РАЗДЕЛ 2

Община Роман

се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта, които поддържа, като осигури по-висока степен на достъпност и предвижда мерки за отстраняване на проблема с недостъпното съдържание.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

26.10.2020г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

18.03.2022г.