Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване конфликт на интереси.

С текста от наредбата може да се запознаете тук:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/10/16/naredba_za_proverka_na_deklaraciite_pf_zpkonpi.pdf