Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкета
УТВЪРДЕНА ОТ ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН

АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РОМАН
ВИЕ СТЕ?
РАБОТИТЕ В ОБЛАСТТА НА
ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ
1. В рамките на законовия срок ли беше извършена желаната от Вас административна услуга?
2. Обслужващият персонал беше ли компетентен?
3. Доволен ли сте от достъпа до услугата?
4. Удовлетворени ли сте от организацията на услугите и качеството на обслужване?
5. Цената на услугата достъпна ли е за Вас?
6. Налага ли Ви се често да използвате услугите на общинската администрация?
Има ли нещо в работата на администрация, което Ви допада или не одобрявате?
Какви препоръки за работата в общинската администрация бихте отправили?