Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GQ0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G16

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Община Роман се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на област Враца. С площта си от 301,524 km2 заема 6-о място сред 10-те общините на областта, което съставлява 8,33% от територията на областта. Релефът на общината е ниско планински и хълмист, като територията ѝ изцяло попада в пределите на Западния Предбалкан. Тук са обособени седем броя физикогеографски обекта, които попадат частично в община Роман.
През общината от запад на изток по долината на река Искър преминава участък от 23,4 km от трасето на жп линията София – Горна Оряховица – Варна.


Основна водна артерия в общината е река Искър, която протича през нея от запад-югозапад на изток-североизток на протежение от около 25 km. Реката навлиза в общината западно от село Струпец, прави един голям завой и достига до град Роман, където в нея се влива отдясно най-големият ѝ приток – река Малки Искър. След това реката продължава в североизточна посока, преди село Кунино завива на изток и източно от селото напуска пределите на общината.
На територията на община Роман се намира единственият производител на стоманени въжета в България - “Завод за стоманени телове и въжета”, “МЕТИЗИ” АД.


Община Роман има нисък потенциал на замърсяване. Като цяло качеството на атмосферния въздух на територията на общината е добро. Съществуващите източници на емисии са с незначителна мощност и са с локален характер. През зимните месеци има локални замърсявания, причинени от използване на въглища и дърва за огрев от местното население. В близост до пътищата се наблюдават локални замърсявания, но като цяло качеството на атмосферния въздух е добро, тъй като липсват производствени мощности.
Социалното обслужване на територията на община Роман работи по свое предметно предназначение и неговите подсистеми биват:


   •  Системи на социална в т.ч. институционална инфраструктура на обслужването;
   •  Пазарни подсистеми;
  •  Система на туристическата инфраструктура. В тези главни групи има много подгрупи.


Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура и изкуство, научни изследвания, физкултура и спорт, държавно управление и неправителствени организации (НПО). От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане. В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите за пътуване и туризъм. От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент социалната инфраструктура е приоритетна.