Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G15

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Община Роман цели внедряване на ефективни мерки в администрацията за придобиване на капацитет за работа в новите икономически и социални условия. Предстоят нови предизвикателства, свързани с въвеждане на нови практики и инструменти и подобряване на съществуващите. При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община Роман се ръководи от следните принципи:
  •    отговорност към проблемите на общината и нейните граждани;
  •    спазване на закона и зачитане на морала;
 •    ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и юридически лица.
Общината цели да повиши качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и фирмите за постигане на:
 •    интегрираност, ефективност, коректност и повишаване приходите на общината.
  •    максимална ефективност на провежданите действия и проекти;
  •    диалог с гражданите;
 •    прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество и средства;
Община Роман има комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса, разработване на планови документи, управление на общината – структура и управление на човешките ресурси, управление на проекти, финансирани със средства от ЕС, подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги и др.