Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CK1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S46

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Настоящите вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Роман служат за регулиране на звената при осъществяване на административното обслужване на потребители, както и за  регламентиране на характера и последователността на извършваните от тях дейности.

ЗАПОВЕД № ЗК-880 / 07.07. 2022 г.
Дата на публикуване: 08.07.2022

ЗАПОВЕД № ЗК-518 / 13.05.2021г.
Дата на публикуване: 14.05.2021