Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Структурите на предучилищното образование в общината са добре развити. Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските градини е много добра. На територията на община Роман има една детска градина – ДГ „Зора“ гр. Роман с филиали: „Патиланци“ в с.Радовене и „Слънце“ в с.Камено поле. В ДГ „Зора“, гр. Роман има открита една яслена група. Общата подкрепяща среда в детските градини и училищата се предоставя от съответните учители. Организират се дейности и изяви, съобразно интересите и способностите на децата и учениците.