Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Съгласно общинския план за защита при бедствия на община Роман при преливане или скъсване на язовирна стена ще бъдат залети площи, част от населени места (с. Стояновци и с. Радовене) и инфраструктура, попадащи в заливните зони, съгласно аварийните планове на язовирите. Съгласно територията на община Роман като част от област Враца, попада в сеизмична зона от третостепенно значение, където максималните земетресения се очакват до VII степен. По отношение на релефа и рязката промяна на температурата през зимата при обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър довеждат до бедствени ситуации, като образуването на снежни преспи по пътищата, поледици, обледяване на далекопроводи и открити съобщителни съоръжения. На територията на общината, опасност от пожари може да възникне в редица високопланински, трудно достъпни горски масиви и да нанесат значителни материални и екологични щети. Идентифицирането на опасностите, които могат да предизвикат поява на бедствия е продължителен процес насочен към съобразяване не само с проявили се и съществуващите в момента, но и към развитието им във времето. Необходимо и особено важно е да се отчита и историческото развитие на опасностите, тъй като инциденти, които са се случили, или са били избегнати, могат да допринесат за анализиране на историческата повторяемост на някои бедствия – природни или причинени от човешка дейност.