Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

В община Роман има добре функционираща система за предучилищно и училищно образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в детските градини и училищата. Образователната система е добре организирана, обезпечена с кадри и материално-техническа база и осигурява общообразователната и професионална подготовка на учащите се. Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.