Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2021

На територията на общината функционират 4 училища, от които едно държавно - Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино и 3 общински училища - СУ „Васил Левски“, гр. Роман; НУ „П. Р. Славейков“, гр. Роман и ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“, село Камено поле.

Защитено е училището в село Камено поле, тъй като учениците нямат възможност да се обучават или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близкото училище. Средищни са средното и началното училище в град Роман.


За учебната 2020/2021 г. Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман реализира прием съгласно, Заповед № РД-06-194/26-03.2020 г. на началника на РУО-Враца, по следните специалности:
   1. Профилирана паралелка, профил „Природни науки“;
   2. Професионална паралелка, професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ – I СПК.


Оптимизирането на училищната мрежа следва да създаде предпоставки за финансиране на професионални училища, защитени професии, съобразно потребностите на общината, както и с внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение). Т.е. наложителни са мерки за стимулиране на обучението по търсените на пазара на труда професии, степен на квалификациите, съобразно степента на развитие на местната икономика и заявените инвестиционни намерения, като продължава политиката за достъп до образование на учениците от специфични целеви групи.