Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Населението на община Роман към 2011 г. възлиза на 6 223 души, като населението в селата наброява 3 385 души. Гъстотата на населението на Общината е 20 души на км2. Кметствата са 4 на брой, а в останалите 7 населени места са назначени кметски наместници. Населението на община Роман представлява 3.3% от общото население на област Враца. По брой население Общината се нарежда на 8 – мо място в областта. Гъстотата на населението на Общината е 20 души на км2. Населението на Общината е съсредоточено предимно в общинския център – гр. Роман – в него живее 45.60% от населението. Другите най-населени места са с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене и с. Синьо бърдо. Почти обезлюдено е с. Марково равнище.


Отражение върху броя на населението оказва неговото естествено и механично движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната инфраструктура – детски заведения, училища и др. Естественият прираст на населението е резултативна величина от раждаемостта и смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската характеристика на населените места и териториалните единици.