Z6_PPGAHG8009CFA06E32OFES0J85
Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFES0J27

Деловодна справка

Дата на публикуване: 16.04.2024
Последна актуализация: 18.04.2024

АКСТЪР Разширена деловодна справка е ефикасно средство за предоставяне на навременна информация на клиентите за статуса на обработка на документите им и за отчитане на удовлетвореността  им  от изпълнението на услугата.

Всеки клиент на администрацията може да проследи движението на документа си и да изрази своята степен на удовлетвореност от извършването на исканата услуга. 

Всеки клиент, подал заявление за административна услуга, както по електронен, така и по административен път, би могъл да проследи движението на документа в администрацията на общината посредством система АКСТЪР Разширена деловодна справка. Това е специална технология, чрез която всяка стъпка по изпълнение на услугата и получаването на документа в администрацията да се вижда от заинтересования гражданин или фирма. Посредством него гражданинът се информира в коя стъпка е документа му и колко стъпки от обработката остават. Показва се  и информация как се движи документът - със закъснение или по график. Гражданинът/фирмата може също да проследи какво точно остава да се прави по документа.

АКСТЪР Разширена деловодна справка прави работата на администрацията и работата на всеки неин служител абсолютно прозрачна и предсказуема.

ДЕЛОВОДНА СПРАВКА