Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL18B0
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI537

ЦОП - /Център за обществена подкрепа - гр. Роман/

Дата на публикуване: 24.02.2021
Последна актуализация: 27.04.2021

      Център за обществена подкрепа - гр. Роман е социална услуга за подкрепа на деца
(от 0-18г.) и техните семейства в риск.  Създаден е през 2011г., като делегирана от държавата дейност с Доставчик- Община Роман.
     Услугите, които се предоставят в Центъра са:

- превенция отпадане от училище; превенция на насилието и проявите на неприемливо поведение и постъпки; консултиране и подкрепа на семейства в риск(повишаване родителския капацитет, оценка на родителския капацитет, превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, подобряване взаимоотношенията между деца и родители), реинтеграция на деца в биологичното им семейство; психоемоционална подкрепа на деца, преживели насилие; информиране, консултиране, обучение и подкрепа на кандидати за приемни родители.             

     Основен приоритет в работата на Центъра е защита на най-добрия интерес на детето, посредством професионална и адекватна помощ и закрила, чрез предоставяне на качествени социални услуги за деца и семейства.
     Услугата е безплатна. Гарантира правото на клиентите активно да участват в избора на подходящи услуги, които да отговарят на техните потребности. Центърът е с капацитет 20 потребителя, длъжностите и числеността на персонала в услугата са 4 броя- педагог, психолог, социален работник и управител. Екипът, който работи с децата и техните родители е млад, мотивиран и квалифициран. Редовно участва в  обучения и супервизии с цел подобряване качеството на услугата и разширяване диапазона от извършвани дейности.  

    Център за обществена подкрепа - гр. Роман работи на територията на Община Роман и на Община Мездра, като може да приема и потребители   от други общини в рамките на своя капацитет. Клиентите на ЦОП-Роман се приемат след издадено направление или документ за насочване от отдел ”Закрила на детето”  или от общината. Всяко лице, желаещо да ползва социална услуга може да заяви желанието си в ОЗД или пред орган или длъжностно лице от общината, определено за тази дейност.
   Материалната база на ЦОП е съобразена с целите и дейността на услугата. Центърът се намира на първия етаж в северната част в сградата на Общинска администрация. Състои се от 4 помещения - 1 работен офис, 1 зала за групова и индивидуална работа с деца, 1 кабинет за консултации с потребители и коридор. Обзавеждането е функционално, снабдено е с необходимите учебни материали, игри и технически средства за отговаряне на  съвременните нужди на децата , поддържа се необходимата хигиена.
   Адрес: гр. Роман , бул. „Хр. Ботев” (132-136)- северната част на Общинска администрация-1 етаж

 

Екип ЦОП:

Управител

Деница Иванова-
Телефон за контакт: 0888 065 082
Имейл адрес: center_roman@abv.bg                                                 

Педагог

Албена Петкова
Телефон за контакт : 0879 420 139
Имейл адрес: a.dimitrova20@abv.bg                                                                    

Социален работник

Христинка Христова
Телефон за контакт : 0894 019 201           
Имейл адрес:hristinka_hristova90@abv.bg

Психолог

Тихомир Тодоров
Телефон за контакт: 0884 330 546
Имейл адрес: todorovtihomir029@abv.bg