Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 24.03.2022
Допуснати ПУП
Дата на публикуване: 09.08.2022

Одобрени ПУП
Дата на публикуване: 09.08.2022

Разрешения за строеж
Дата на публикуване: 09.08.2022

Регистър технически паспорти
Дата на публикуване: 14.06.2022

Въвеждане в експлоатация
Дата на публикуване: 14.06.2022

Регистър Наказателни постановления
Дата на публикуване: 17.03.2022

Регистри по чл.74 от ППЗСПЗЗ
Дата на публикуване: 10.03.2021

Заповеди 2016-2017год.
Дата на публикуване: 10.03.2021

Дублирани имоти
Дата на публикуване: 10.03.2021