Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Административното обслужване в рамките на Община Роман се осъществява чрез:
  •  Център за административно обслужване (ЦАО), обозначен с указателни табели на български език, находящ се на следния адрес гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ № 132-136.

  •  Електронно - чрез интернет страницата на Общината.

Административното обслужване в рамките на Община Роман  се осъществява при спазване на принципите, установени Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България , като се гарантира:


1. Равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване в Община Роман;
2. Осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
3. Приложение на установени стандарти за качество на административното обслужване;
4. Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
5. Периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
6. Осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги – посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на информация, интернет;
7. Служебно събиране на информация;
8. Осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.