Z6_PPGAHG80095LC0QTH11LIE3141
Z7_PPGAHG80095LC0QTH11LIE3123

Правомощия на заместник кмета

Дата на публикуване: 12.02.2021
Последна актуализация: 26.04.2021

 

Правомощия на заместник-кмет по „Хуманитарни дейности и Обществен ред и сигурност“:


Ръководи, координира и контролира дейността на направления  „Образование“, „Здравеопазване“, „Култура и спорт“, „Социални дейности“ и „Опазване на обществения ред и сигурност“;   


Ръководи и координира следните комисии:
•    комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
•    обществената комисия по безопасност на движението;
•    други комисии, свързани с прилагане на нормативни актове в съответната сфера.


Координира взаимоотношенията на общинска администрация с министерства, ведомства, финансови институции, юридически и физически лица за дейностите, по които отговаря.