Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1OL6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

В община Роман се осъществяват дейности за развитие и закрила на културата, като се съчетават държавните изисквания с местните условия, културни специфики и традиции. В общината функционира добре изградена мрежа от културни институти и организации, представена от музейно дело, читалищна дейност и религиозни храмове. Основните средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението са 11-те народни читалища. Те продължават да развиват културно-просветна и художествена самодейност и да организират творческите занимания множество действащи групи за певчески, танцов и автентичен фолклор, школи и други. Целта на читалищата е да задоволяват потребностите на населението, свързани с: развитие и обогатяване на културния живот; запазване на българските обичаи и традиции; разширяване знанията на населението и приобщаването им към ценностите на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание. Към повечето читалища функционират библиотеки, книжният фонд е ценен, но остарял. Общината разширява ежегодно участието си в Програмата „Глобални библиотеки” като в нея са включени читалищата в гр. Роман, с. Кунино, с. Синьо бърдо и с. Струпец.