Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

За реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища община Роман има утвърдена НАРЕДБА № 12.


Чл.1 /1/. С тази наредба се определят условията и редът по прилагането на Закона за общинската собственост /ЗОС/ относно установяване на жилищни нужди, настаняване, ползване и продажба на общински жилища.
    /2/. Целта на наредбата е да регламентира дейностите в областта на жилищната политика и да улесни гражданите при ползването на тази услуга.


Чл.2. Кметът на Общината се разпорежда и управлява общинските жилища при условия и по ред, определени със ЗМСМА, ЗОС, настоящата Наредба и решенията на Общински съвет гр.Роман.
Чл.3./1/ Общинските жилища по своето предназначение са:
      1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди
      2. за продажба;
      3. ведомствени жилища за настаняване под наем;
      4. резервни жилища за настаняване под наем;


        /2/ Броят, видът и местонахождението на жилищата в групите по ал.1 се определят с решение на ОбС, по предложение на Кмета на Общината и могат да се променят съобразно конкретните потребности.
       /3/ Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди.
      /4/ Забраната по ал.3 не се прилага в случаите, когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията за настаняване. В тези случаи използването на общинските жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на Закона за устройство на териториите.