Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти се разработва на основание и съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост.


Съгласно разпоредбата на закона програмата обхваща:


1.    Описание на имотите, които ще бъдат обявени за продажба
2.    Описание на имотите, които ще бъдат отдадени под наем
3.    Описание на имотите, които общината ще придобие в собственост и способите за тяхното придобиване
4.    Обекти в процес на изграждане
5.    Обекти от първостепенно значение
6.    Други данни, определени от общинския съвет