Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката на общината за устойчиво местно развитие, която включва мерки за изграждане на инфраструктурите, повишаване на инвестиционния интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората. Стратегията за управление на общинската собственост на община Роман е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и обхваща периода 2019 – 2023 година, като регламентира:
   - Основни принципи, цели и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
   - Основни характеристики на отделните видове имоти, които подлежат на запазване и реконструкция, отдаване под наем или са предмет на разпореждане;
   - Нужди на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.
Стратегията за управлението на общинската собственост е разработена след анализ на състоянието на общинската собственост, постигнатата ефективност от управлението и разпореждането й. Определени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за срока на мандата на общинския съвет. Изяснени са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.
Разработването на Стратегията е продиктувано не само от промените в нормативната уредба, отнасящи се до общинската собственост, но и от необходимостта за прецизиране дейността на общинския съвет и общинската администрация, като бъде усъвършенствана плановата дейност по управлението и разпореждането с имотите и вещите – общинска собственост.