Z6_PPGAHG80095LC0QTH11LIE3U01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTHM3UH2RT65

Заместник кмет

Дата на публикуване: 12.02.2021
Последна актуализация: 21.02.2024

Соня Димитрова Тинчева

Правомощия на заместник кмета

Правомощия на заместник-кмет по „Хуманитарни дейности и Обществен ред и сигурност“:


Ръководи, координира и контролира дейността на направления  „Образование“, „Здравеопазване“, „Култура и спорт“, „Социални дейности“ и „Опазване на обществения ред и сигурност“;   


Ръководи и координира следните комисии:
• комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
• обществената комисия по безопасност на движението;
• други комисии, свързани с прилагане на нормативни актове в съответната сфера.


Координира взаимоотношенията на общинска администрация с министерства, ведомства, финансови институции, юридически и физически лица за дейностите, по които отговаря.


Ивайло Светлозаров Иванов

Правомощия на заместник кмета

Ръководи, координира и контролира дейността на направления „Териториално и селищно устройство” , „Проекти, обществени поръчки и екология“, „Общинска собственост и стопански дейности“, „Местни данъци и такси“ и „ Чистота и комунално- битови дейности“ ;

 

Координира и контролира следните комисии:
•     комисията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ;
•     комисия за разпореждане с общинско имущество;
•     комисия за настаняване в общински жилища и картотекиране на крайно нуждаещи се граждани;

Правомощия на заместник кмета
Дата на публикуване: 23.02.2021