Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4AC2
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4A23

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.10.2021

инж. Христина Йонкинска

Правомощия на секретаря

    Секретарят на Общината се назначава  и освобождава от кмета на общината по реда на Закона за държавния служител, при спазване изискванията за длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в държавната администрация, с минимални изисквания за висше образование, магистърска степен, професионален опит 4 години.
    Секретарят на Общината не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Секретарят на Общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.


    Секретарят на Общината изпълнява следните функции:


    1. Организира дейността на общинската администрация;
    2. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
    3. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
    4. Отговаря за деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
    5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
    6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината.
    7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
    8. Отговаря за провеждането на  местните референдуми;
    9. Утвърждава вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
    10. Организира оценяването на служителите в общинската администрация;
    11. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредба за административното обслужване, Закон за електронното управление и др. и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
    12. Осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;
    13. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
    14. Изпълнява и други функции, определени със заповед на Кмета на Общината.

Правомощия на секретаря на общината
Дата на публикуване: 26.02.2021