Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 24.03.2022

Работно време на Община Роман

от Понеделник до Петък
от 8:00 до 12:00
от 13:00 до 17:00

Работно време

ЦАО /Център за административно обслужване/,

ГРАО /Гражданска регистрация и административно обслужване/:

от Понеделник до Петък
от 8:00 до 17:00

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:


   •    Системата за сигурно електронно връчване [ https://edelivery.egov.bg/ ]
   •    Електронна поща roman@roman.bg


Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.
 

(1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Деловодството на Община Роман и се регистрират в деловодно-информационната система на Общината по определения ред.


 (2) . За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в Община Роман на посочената за кореспонденция електронната поща на Общината, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно точка 5.


 (3) . Устните предложения, сигнали и жалби се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Роман за резолюция.


 (4) . Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на Община Роман, същите се разпечатват от определен служител и се регистрират в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.


 (5) . Заявленията за подаване на предложения, сигнали и жалби следва да съдържа следните данни:


  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на предложението, сигнала или жалбата;
  3. предпочитаната форма за получаване на отговор;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа : по административен ред и по съдебен ред – Административен съд Враца, по отношение законосъобразността.

Полезни връзки:

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.